Sign In / create an account
Regulamin
korzystania ze strony internetowej www.oferty-kupna.pl
obowiązujący od 21.05.2018r.
Definicje regulaminowe
1. Usługodawca – Bank Informacji Gospodarczej Antoniewicz s.c., 65-544 Zielona Góra, ul. Dereszowa 17a.
2. Usługobiorca - przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, osobą prawną mogący zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi być podmiotem praw i obowiązków objętych Umową i Regulaminem, która złożyła zamówienie.
3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, mogąca zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi być podmiotem praw i obowiązków objętych Umową i Regulaminem.
4. Usługa - usługa korzystania ze Strony internetowej oraz wszystkie usługi dostępne za jej pośrednictwem.
5. Usługa korzystania ze Strony internetowej - usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika, polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych ogólnie dostępnych na Stronie Internetowej za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron.
6. Usługa dostępu - polega na dostarczeniu przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy zebranych w ramach Serwisu informacji w postaci ofert kupna w zamian za określone wynagrodzenie. Dostarczanie informacji odbywa się poprzez udostępnianie treści ofert w Serwisie poprzez Konto.
7. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne
8. Strona internetowa - strona pod adresem www.oferty-kupna.pl.
9. Serwis – baza danych ofert kupna publikowana na stronie pod adresem www.oferty-kupna.pl
10. Opłata - należność przysługująca Usługodawcy od Usługobiorcy za prawo korzystania w Okresie rozliczeniowym z Serwisu.
11. Okres rozliczeniowy - okresy w jakich rozliczana jest Usługa dostępu.
12. Dane dostępowe - login i hasło Usługobiorcy lub Użytkownika do Serwisu.
13. Zamówienie - zlecenie wykonania Usługi.
14. Konto - zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych konkretnemu Usługobiorcy.
15. Ogłaszający - podmiot, od którego pochodzi informacja zamieszczona w Serwisie.
Zawarcie umowy
16. Z chwilą złożenia Zamówienia i dokonania płatności przez Usługobiorcę dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi dostępu na warunkach wskazanych w Zamówieniu i niniejszym Regulaminie.
17. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów, przez które należy rozumieć rażące naruszenie postanowień umowy przez Zleceniobiorcę.
Zamówienie
18. Zamówienie musi być dokonane poprzez odpowiedni formularz na stronie internetowej WWW.oferty-kupna.pl.
19. Zamówienie może złożyć wyłącznie przedsiębiorca w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
20. Zamówienie uważa się za złożone, jeżeli wskazane zostaną wszystkie informacje zawarte w formularzu zamówienia zgodnie z niniejszym Regulaminem.
21. Cena w Zamówieniu musi odpowiadać cenie z cennika obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia dostępnego na stronie www.oferty-kupna.pl. Dostęp miesięczny do ofert z każdej kategorii wynosi zł brutto. Umowa zawierana jest na okres 1go miesiąca.
22. Usługodawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia bez podania przyczyn.
Uruchomienie usługi
23. Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Strony internetowej i Serwisu w ramach Konta są następujące:
a) połączenie z siecią Internet;
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www.
Powstrzymanie się ze świadczeniem
24. Usługodawcy przysługuje prawo do powstrzymania się ze świadczeniem odpłatnej Usługi dostępu tylko w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu lub Zamówienia.
Postępowanie reklamacyjne
25. Wszelkie reklamacje związane z Usługami świadczonymi przez Usługodawcę należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: oferty-kupna@cyberbiznes.pl
26. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Usługobiorcy lub Użytkownika, adres pocztowy, nazwę jego Konta oraz adres poczty elektronicznej;
b) przedmiot reklamacji;
c) okoliczności uzasadniające reklamację.
27. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. W takich przypadkach na adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub Usługobiorcę składającego reklamację zostanie wysłana informacja o odmowie jej rozpatrzenia z podaniem przyczyny odmowy.
28. Reklamacje, spełniające wymogi określone w pkt 26 Regulaminu, rozpatrywane będą niezwłocznie, w kolejności ich wpływania, w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
29. Usługobiorca dokonuje opłaty za Usługę dostępu w systemie pre-peid.
30. Opłata za usługę jest pobierana z góry za cały Okres rozliczeniowy liczony od dnia zawarcia Umowy.
31. Usługodawca gwarantuje niezmienność ceny Usługi w okresie, za który Usługobiorca dokonał zapłaty.
Prawa i obowiązki Usługodawcy
32. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy płatny dostęp do Serwisu w ramach Konta na podstawie posiadanych przez Usługobiorcę Danych dostępowych przez 24 godziny na dobę.
33. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu w szczególności w przypadkach modernizacji Serwisu, jednakże w przypadku płatnej Usługi dostępu łączny czas nieaktywności Serwisu nie może przekroczyć 48 godzin w ciągu miesiąca.
34. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) treść umieszczanych na Stronie internetowej lub w Serwisie informacji, w tym ich aktualność, kompletność, wiarygodności, przydatność i zgodność z przepisami prawa;
b) przerwy w funkcjonowaniu Strony Internetowej lub Serwisu lub ograniczenie w dostępie do Strony internetowej lub Serwisu, niezależnie od przyczyn ich powstania, również z przyczyn zależnych od Usługodawcy, w tym gdy są spowodowane zakłóceniami technicznymi, przez operatora telekomunikacyjnego lub z powodu siły wyższej;
c) skutki wykorzystania przez Usługobiorcę informacji uzyskanych za pośrednictwem Usługodawcy w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami;
d) korzystanie z Usług w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem;
e) realizację zobowiązań wynikający z informacji zamieszonych w Serwisie, w tym zawarcie i realizacji umów przez Ogłaszającego.
Ochrona danych osobowych
35. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „rodo”) informuję, iż: a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Informacji Gospodarczej Antoniewicz s.c. w Zielonej Górze ul. Dereszowa 17a
b) E-mail osoby odpowiedzialnej za dane osobowe iod@cyberbiznes.pl .
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi prowadzenia Konta na portalu usługa promowania firm na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rodo, a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych Pani/Pana dane będą również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rodo.
d) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą klienci portali Banku Informacji Gospodarczej Antoniewicz s.c. oraz w razie wyrażenia zgody podmioty świadczące usługi marketingowe w imieniu portalu Cyberbiznes.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy tj. korzystania z platformy internetowej (okres posiadania Konta) oraz po zakończeniu umowy w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej umowy. W przypadku wyrażenia zgody otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych, dane przetwarzane będą do czasu wycofania zgody/zgód przez osobę, której dane dotyczą.
f) Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
g) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
h) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem utworzenia Konta na portalu oferty-kupna.pl . Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne ale niezbędne do założenia Konta. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach otrzymywania informacji handlowych i marketingowych jest dobrowolne, a niewyrażenie na nie zgody nie ma żadnych negatywnych konsekwencji.
Okres obowiązywania umowy
36. Umowa o odpłatne świadczenie Usługi dostępu jest zawarta na okres wskazany w Zamówieniu.
Ochrona praw Usługodawcy
37. Wszelkie prawa do Strony internetowej i Serwisu, w tym prawa autorskie majątkowe i niemajątkowe przysługują Usługodawcy.
38. Korzystanie z baz danych udostępnianych w Serwisie lub stronie internetowej nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw do nich. Bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie, pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania ze Strony internetowej lub Serwisu, zabronione jest w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektroniczne, bądź w jakikolwiek inny sposób, Serwisu, Strony internetowej lub jego części, a także poszczególnych ogłoszeń i baz danych udostępnianych na jego stronach;
b) rozpowszechnianie, udostępnianie osobom trzecim, w tym publikowanie lub używanie do dalszej odsprzedaży w jakikolwiek sposób i formie ogłoszeń zawartych na Stronie internetowej i w Serwisie.
Prawa i obowiązki Usługobiorcy
39. Usługobiorca i Użytkownik ma prawo do własnego wyboru Danych dostępowych, zakładając konto na stronie WWW.oferty-kupna.pl
40. Usługobiorca i Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy osobistych Danych dostępowych. W przypadku zagubienia lub przypadkowego ujawnienia hasła osobom trzecim Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy Usługodawca zdezaktywuje zagubione lub ujawnione hasło, a następnie nieodpłatnie wygeneruje i przekaże Usługobiorcy nowe.
41. Usługobiorca ma prawo do wykorzystania informacji pozyskanych w ramach świadczonej Usługi dostępu wyłącznie we własnym zakresie.
Postanowienia końcowe
42. Rozpoczęcie korzystania ze Strony WWW.oferty-kupna.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
43. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie.
44. Wraz z przesłaniem Zamówienia Usługobiorca akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
45. Wszelkie zmiany w treści Regulaminu będą natychmiast podawane do wiadomości Usługobiorcom za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listownie na adres podany w Zamówieniu.
46. W sprawach nie unormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Regulations | Privacy policy | Contact | The website is part of the www.cyberbiznes.com group